AKO NAKUPOVAŤ
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.1.2015. (Ďalej iba "VOP")
 
 
1. Prevádzkovateľ internetového obchodu
 
Jana Baranová - DENSIFLORA
Janka Kráľa 678/18, Divín
(Ďalej iba "dodávateľ")

Nie je platcom DPH
IČO: 37892452
DIČ: 1032798646
 
 
 
Kontaktné údaje:
mobil: +421 905 739199
mobil: +421 908 045390
e-mail: df@densiflora.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 340904292/0900 banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 
2. Povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
 • Dodá tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú. Faktúru alebo dodací list, (ktorý slúži aj ako záručný list).
 • Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou. Za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade, výraznej zmeny ceny produktu u dodávateľa, chybne uvedenej ceny pri produkte v dôsledku technického problému aplikácie.
 • Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
 
3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 • Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 • K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
4. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť "stornovať" najneskôr do 12 hodín po uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adrese df@densiflora.sk.

Ak zákazník stornuje a neprevezme už zaslaný tovar a tento nám bude vrátený späť, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 9,8 € za služby spojené s prepravou tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na náš hore uvedený bankový účet vkladom alebo bankovým prevodom. Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky.

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám ponúknutá primeraná náhrada, alebo máte právo objednaný tovar stornovať.

 
5. Dodacie a platobné podmienky

Živé rastliny zasielame iba kuriérskou službou. Úhrada za tovar sa preto realizuje priamo osobne v hotovosti kuriérovi "DOBIERKOU", prípadne "PLATBOU VOPRED" na náš bankový účet. Pri osobnom odbere platíte "HOTOVOSŤOU" v našej predajni. Pri objednávke rastlín nad 2000,- € a následnom uhradení PLATBOU VOPRED alebo HOTOVOSŤOU v našej predajni, Vám vieme doviezť rastliny do okresov Zvolen, Detva, Lučenec, Poltár, Veľky Krtíš a Rimavská Sobota zdarma. Prevádzkovateľ stanovuje cenu za doručenie tovaru, ktorá sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktorú je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie môže prideliť zľavu, ktorá nie je zo strany kupujúceho nárokovateľná.

Cena za doručenie tovaru

Objednané produkty ktoré sú na sklade Vám budú doručené najneskôr do 3 pracovných dní (u vybraných produktov je doba dodania uvedená pri tovare v E-shope). O stave objednávky Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

PLATBU VOPRED - môžete uskutočniť prevodom na náš účet (Slovenská Sporiteľňa) iba na základe faktúry, ktorú Vám pošleme e-mailom. Nezabudnite uviesť variabilný symbol (VS), ktorý predstavuje číslo zaslanej faktúry. Bez udania VS nemusí byť Vaša objednávka korektne vybavená, resp. môže byt vybavená neskôr, nakoľko nebudeme môcť identifikovať platcu. Po úhrade Vám bude objednaný tovar okamžite odoslaný.

DOBIERKA - pri platbe za tovar kuriérovi je faktúra s dodacím listom dodávaná spolu s tovarom.

6. Cena
 • všetky ceny produktov v našom e-shope www.densiflora.sk sú zmluvné, sú uvedené v Euro a sú konečné.
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
7. Reklamácia a záruka
 • prevádzkovateľ dodá kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú. Faktúru ako daňový doklad, prípadne záručný list.
 • záručná doba pri výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.densiflora.sk.
 • prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
 • záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.
 • záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním. Čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.
 
8. Vrátenie, výmena tovaru

Pokiaľ so zakúpeným tovarom nie ste spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 7 dní od jeho doručenia - nie však ako zásielku na dobierku. Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takéhoto tovaru na adresu prevádzkovateľa prijatý. Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Po prevzatí tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) prevodom na účet najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru. O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás prosím najskôr informujte telefonicky na čísle 0905 739199.

9. Ochrana osobných údajov

Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu. 
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ďalej sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi e-shopu svoje obchodné meno, adresu sídla, PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa, ktorá nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu a ani inak poskytovaná tretej strane.
Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.

Zrušenie registrácie.
Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu df@densiflora.sk. Kupujúci bude informovaný e-mailom o zrušení registrácie.

Aktualizácia osobných údajov.
Registrovaný kupujúci môže uskutočniť aktualizáciu osobných údajov priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
Využívaním internetového obchodu www.densiflora.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi. Internetový obchod www.densiflora.sk si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné údaje pred zneužitím.

 
10. Záverečné ustanovenia
 • odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (spolu s poštovným) uvedenú v internetovom obchode, ak nebola v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnutá inak
 • odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne zaviazaný zaplatiť za objednaný tovar (pozri platobné podmienky) a tovar pri doručení prevziať. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP

 • Copyright © Densiflora. Všetky práva vyhradené. Bez udelenia súhlasu majiteľa internetového obchodu www.densiflora.sk nemáte oprávnenie kopírovať motívy, texty, fotografie, video, alebo používať iný obsah tejto www stránky pre akékoľvek účely.

 

 
OTA5NzUxOW